Tiềm năng & cơ hội đầu tư

[section label=”Hero Text” padding=”0px”]

[row width=”custom” custom_width=”1200px” v_align=”bottom”]

[col span=”10″ span__sm=”12″ span__md=”9″]

[ux_text font_size=”1″ font_size__sm=”1″ font_size__md=”0.75″]

Đồng Tháp – Tiềm năng và cơ hội đầu tư

[/ux_text]

[/col]
[col span=”2″ span__sm=”12″ span__md=”3″ align=”right” visibility=”hide-for-medium”]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Hero Image” bg=”1671″ bg_pos=”48% 62%” parallax=”4″ padding=”0px” height=”550px” height__sm=”300px” height__md=”450px”]

[/section]
[section label=”Intro & Numbers” bg_color=”rgb(237, 233, 227)”]

[row width=”custom” custom_width=”1200px”]

[col span__sm=”12″ margin=”-150px 0px 0px 0px” margin__sm=”-100px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[row_inner width=”custom” custom_width=”1200px” v_align=”middle” h_align=”right”]

[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[/col_inner]
[col_inner span=”8″ span__sm=”12″ span__md=”12″ padding=”50px 50px 50px 70px” padding__sm=”10px 30px 0px 30px” padding__md=”0 50px 20px 50px”]

[blog_posts style=”bounce” type=”slider-full” depth=”1″ ids=”1651″ show_date=”text” excerpt=”false” excerpt_length=”50″ comments=”false” image_height=”58%” text_align=”left” text_size=”large”]

[/col_inner]
[col_inner span=”2″ span__sm=”12″ visibility=”hide-for-small”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[gap height=”55px” height__sm=”15px”]

[row col_style=”solid”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_text font_size=”2.5″ text_align=”center” text_color=”rgb(0,0,0)”]

3.283 km2

[/ux_text]
[ux_text text_align=”center”]

Diện tích tự nhiên

[/ux_text]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_text font_size=”2.5″ text_align=”center” text_color=”rgb(0,0,0)”]

>1,6 triệu

[/ux_text]
[ux_text text_align=”center”]

Dân số

[/ux_text]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″ align=”center”]

[ux_text font_size=”2.5″ text_align=”center” text_color=”rgb(0,0,0)”]

506 người

[/ux_text]
[ux_text text_align=”center”]

Mật độ dân số

[/ux_text]

[/col]

[/row]
[gap]

[/section]
[section label=”Image Section” bg=”1678″ bg_pos=”55% 100%” parallax=”7″ padding=”0px” height=”550px” height__sm=”300px” height__md=”350px”]

[/section]
[section label=”Story” bg_color=”rgb(237, 233, 227)”]

[row width=”custom” custom_width=”1200px”]

[col span__sm=”12″ margin=”-100px 0px 0px 0px” bg_color=”rgb(255, 255, 255)”]

[row_inner width=”custom” custom_width=”1200px”]

[col_inner span__sm=”12″ padding=”50px 50px 0px 50px” padding__sm=”50px 20px 0px 20px”]

[ux_text text_align=”center”]

ĐỒNG THÁP – THÔNG TIN TỔNG QUAN

[/ux_text]
[ux_text font_size=”1.75″ font_size__sm=”2″ text_align=”center”]

CÓ MỘT NƠI NHƯ THẾ

[/ux_text]

[/col_inner]

[/row_inner]
[row_inner width=”custom” custom_width=”1200px” h_align=”center”]

[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 10px 0px 60px” padding__sm=”0px 30px 0px 30px” padding__md=”0px 0px 0px 50px” margin=”-25px 0px 0px 0px” margin__sm=”-20px 0px 0px 0px”]

[blog_posts style=”normal” columns=”1″ columns__md=”1″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”56.25%”]

[/col_inner]
[col_inner span=”6″ span__sm=”12″ padding=”0px 60px 0px 10px” padding__sm=”0px 30px 0px 30px” padding__md=”0px 20px 0px 30px” margin=”-25px 0px 0px 0px” margin__sm=”-20px 0px 0px 0px” border=”0px 0px 0px 3px” border_margin=”0px 0px 0px -17px”]

[accordion]

[accordion-item title=”Thông tin tổng quan”]

Lịch sử hình thành 

Điều kiện tự nhiên

Tiềm năng phát triển

Truyền thống văn hoá 

Di tích – Danh thắng

Bản đồ hành chính

[/accordion-item]

[/accordion]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]

[/section]
[section label=”Call to Action” bg=”1679″ bg_pos=”53% 81%” height=”400px”]

[/section]