Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp & Khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp

[section bg_color=”rgb(255,255,255)” padding=”0px”]

[row]

[col span__sm=”12″]

[ux_slider freescroll=”true” nav_size=”normal”]

[ux_banner height=”35%” height__sm=”25%” height__md=”24%” slide_effect=”fade-in” bg=”231″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_pos=”48% 89%” effect=”sparkle” link=”https://dongthapbssc.vn/co-hoi-phat-trien-va-mo-rong-kinh-doanh-danh-cho-du-an-doanh-nghiep-khoi-nghiep-tai-dong-thap-chuong-trinh-uom-tao-dan-seu-khoi-nghiep-dat-sen-hong-nam-2021/” target=”_blank” video_loop=”false” video_visibility=”visible”]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”35%” height__sm=”25%” height__md=”24%” slide_effect=”fade-in” bg=”3097″ bg_size=”original” bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_pos=”38% 58%” effect=”sliding-glass” link=”https://dongthapbssc.vn/co-hoi-phat-trien-va-mo-rong-kinh-doanh-danh-cho-du-an-doanh-nghiep-khoi-nghiep-tai-dong-thap-chuong-trinh-uom-tao-dan-seu-khoi-nghiep-dat-sen-hong-nam-2021/” target=”_blank” video_loop=”false” video_visibility=”visible”]

[/ux_banner]
[ux_banner height=”35%” slide_effect=”fade-in” bg=”1534″ bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_pos=”18% 62%” effect=”sliding-glass” link=”https://forms.gle/dYQpdxUMo9cUwrv28″ target=”_blank”]

[/ux_banner]

[/ux_slider]

[/col]

[/row]

[/section]
[gap height=”10px”]

[row style=”small” h_align=”center” visibility=”hidden”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ bg_color=”rgb(255,255,255)” bg_radius=”100″ color=”light”]

[ux_image_box img=”609″ image_height=”75%” image_overlay=”rgba(101, 101, 101, 0.302)” text_bg=”rgb(24, 155, 79)”]

[ux_text text_align=”center”]

THÚC ĐẨY KHỞI NGHIỆP
Các hoạt động khởi nghiệp & đổi mới sáng tạo
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”608″ image_height=”75%” image_overlay=”rgba(101, 101, 101, 0.302)” text_bg=”rgb(236, 38, 143)” text_color=”dark”]

[ux_text text_align=”center”]

PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
Kết nối cộng đồng doanh nhân – doanh nghiệp
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”607″ image_height=”75%” image_overlay=”rgba(101, 101, 101, 0.302)” text_bg=”rgb(0, 124, 194)” text_color=”dark”]

[ux_text text_align=”center”]

THU HÚT ĐẦU TƯ
Thông tin dự án và chính sách thu hút đầu tư
[/ux_text]

[/ux_image_box]

[/col]

[/row]
[row label=”show_pc” style=”small” padding=”0px 0px 0px 0px” visibility=”hide-for-medium”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 5px” margin=”0px 0px -75px 4px” align=”left”]

[blog_posts style=”default” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”small” columns=”1″ columns__md=”1″ animate=”fadeInUp” ids=”1336″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”75%” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”10px 0px -25px -5px” align=”left”]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”small” columns=”1″ columns__sm=”1″ columns__md=”1″ animate=”fadeInUp” ids=”0″ cat=”0″ posts=”3″ show_date=”false” excerpt=”false” excerpt_length=”5″ comments=”false” image_height=”75%” image_width=”40″ text_pos=”top” text_align=”left” text_size=”small” text_padding=”0px 0px 0px 7px”]

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”56.25%” bg=”302″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”4% 62%”]

[text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_text font_size=”1.2″ font_size__sm=”0.75″ text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

Đồng Tháp: Hiệu quả phong trào thanh niên khởi nghiệpvà làm kinh tế ở địa phương
[/ux_text]
[video_button video=”https://www.youtube.com/watch?v=G284AHPMAjE”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″ margin=”-20px 0px 0px 0px”]

[ux_image id=”1597″ link=”https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdKkJGqYW2cXiJYurp20OcDQLi0Td5gzwVZNBLiiWfsmZ1GcQ/viewform” target=”_blank”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row label=”show_mobile” width=”full-width” visibility=”show-for-small”]

[col span=”4″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 5px” margin=”0px 0px -75px 4px” margin__sm=”0px 0px 0px 0″ align=”left”]

[blog_posts style=”default” type=”row” width=”full-width” col_spacing=”small” columns=”1″ columns__md=”1″ ids=”1336″ show_date=”false” excerpt=”false” image_height=”75%” text_align=”left”]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” padding__sm=”0px 0px 0px 3px” margin=”-27px -4px -28px -6px” margin__sm=”-45px 0px 0px 0px” align=”left”]

[blog_posts style=”vertical” type=”row” col_spacing=”xsmall” columns=”1″ columns__sm=”1″ columns__md=”1″ ids=”0″ posts=”3″ show_date=”text” excerpt=”false” excerpt_length=”10″ comments=”false” image_height=”75%” image_width=”40″ text_pos=”top” text_align=”left” text_size=”small”]

[/col]
[col span=”5″ span__sm=”12″]

[ux_banner height=”56.25%” bg=”302″ bg_size=”original” bg_overlay=”rgba(0,0,0,.5)” bg_pos=”4% 62%” video_visibility=”visible”]

[text_box width=”100″ position_x=”50″ position_y=”50″]

[ux_text font_size=”1.2″ font_size__sm=”0.75″ text_align=”center” text_color=”rgb(255, 255, 255)”]

Đồng Tháp: Hiệu quả phong trào thanh niên khởi nghiệpvà làm kinh tế ở địa phương
[/ux_text]
[video_button video=”https://www.youtube.com/watch?v=G284AHPMAjE”]

[/text_box]

[/ux_banner]
[row_inner]

[col_inner span__sm=”12″ margin=”-20px 0px 0px 0px” margin__sm=”-23px 3px -40px 0px”]

[ux_image id=”626″ link=”https://dongthap.gov.vn/trang-chu-bau-cu” target=”_blank”]

[/col_inner]

[/row_inner]

[/col]

[/row]
[row label=”sukien_pc” visibility=”hide-for-medium”]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px -35px 0px”]

[ux_text font_size=”1.5″ text_align=”center” text_color=”rgb(236, 38, 143)”]

HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN
[/ux_text]
[ux_portfolio style=”default” cat=”87″ orderby=”date” width=”full-width” columns=”3″ image_height=”56.25%”]

[/col]

[/row]
[row label=”sukien_mobile” style=”small” width=”full-width” visibility=”show-for-small”]

[col span__sm=”12″ margin__sm=”0px 0px -45px 0px” visibility=”show-for-small”]

[ux_text font_size=”1.3″ text_align=”center” text_color=”rgb(236, 38, 143)”]

HOẠT ĐỘNG VÀ SỰ KIỆN
[/ux_text]
[ux_portfolio style=”default” filter=”true” filter_nav=”simple” cat=”87″ orderby=”date” columns=”3″ columns__sm=”1″ image_height=”56.25%” text_size=”large” visibility=”show-for-small”]

[/col]

[/row]
[row label=”show_pc – SP TIEU BIEU” style=”collapse” visibility=”hide-for-medium”]

[col span__sm=”12″ padding=”0px 0px 0px 0px” margin=”0px 0px -65px 0px”]

[ux_text font_size=”1.5″ text_align=”center” text_color=”rgb(236, 38, 143)”]

SẢN PHẨM TIÊU BIỂU
[/ux_text]
[ux_portfolio style=”default” cat=”88″]

[/col]

[/row]
[row label=”show_mobile – SP TIEU BIEU” style=”small” width=”full-width” visibility=”show-for-small”]

[col span__sm=”12″ margin=”0px 0px 0px 10px” margin__sm=”0px 0px -60px 5px” align=”center”]

[ux_text font_size=”1.3″ text_align=”center” text_color=”rgb(236, 38, 143)”]

CÁC SẢN PHẨM TIÊU BIỂU ĐỒNG THÁP
[/ux_text]
[ux_portfolio style=”default” cat=”88″ visibility=”show-for-small”]

[/col]

[/row]