Giới thiệu

[row style=”small”]

[col span=”8″ span__sm=”12″]

TRUNG TÂM HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP VÀ KHỞI NGHIỆP
VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC
(Quyết định số 99/QĐ-SKHĐT ngày 06/11/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)
————

     Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp và Khởi nghiệp là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư, có chức năng tham mưu, tư vấn giúp Giám đốc Sở triển khai các kế hoạch, chương trình, chính sách hỗ trợ của Chính phủ và của Tỉnh nhằm hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; huy động các nguồn lực của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để hỗ trợ hoạt động khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa; hỗ trợ cá nhân, doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước gia nhập thị trường, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn Tỉnh.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

1. Hỗ trợ doanh nghiệp và Khởi nghiệp:

 • Tham mưu cho Giám đốc Sở xây dựng, triển khai các kế hoạch, chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, phát triển doanh nghiệp.
 • Hướng dẫn, giải đáp cho nhà đầu tư, doanh nghiệp về trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư, chính sách khuyến khích, ưu đãi đầu tư; hỗ trợ lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, các thủ tục hành chính liên quan đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký đầu tư.
 • Làm đầu mối tiếp nhận và triển khai các dự án, chương trình hỗ trợ liên quan đến khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức các hoạt động truyền thông khởi nghiệp; hoạt động giao lưu, tọa đàm, diễn đàn trao đổi kiến thức, kinh nghiệm, các chương trình đào tạo, bồi dưỡng về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
 • Thực hiện các hoạt động tư vấn về khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
 • Làm đầu mối tiếp nhận, tổng hợp các ý tưởng, dự án khởi nghiệp, các khó khăn, vướng mắc của các tổ chức, cá nhân khởi nghiệp, các doanh nghiệp nhỏ và vừa để tham mưu cho lãnh đạo Sở đề xuất UBND Tỉnh.
 • Phối hợp tổ chức, tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, du lịch và đầu tư trong nước và nước ngoài theo chương trình của Tỉnh để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm khởi nghiệp và các sản phẩm của các doanh nghiệp nhỏ và vừa.
 • Xây dựng, vận hành trang thông tin điện tử khởi nghiệp tỉnh Đồng Tháp; xây dựng cơ sở dữ liệu về doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

2. Tư vấn đầu tư:

 • Hỗ trợ, tư vấn cho các nhà đầu tư, tổ chức trong và ngoài nước tìm hiểu về môi trường đầu tư, tư vấn thực hiện các thủ tục: lập hồ sơ đăng ký đầu tư theo Luật Đầu tư và các dịch vụ tư vấn khác có liên quan đến đầu tư sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và của nhà đầu tư.
 • Tư vấn đấu thầu các gói thầu thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước, các dự án khác khi có yêu cầu theo Luật Đấu thầu.
 • Hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình chuẩn bị đầu tư và triển khai thực hiện dự án đầu tư.

3. Quản lý, sử dụng tài sản, tài chính theo đúng quy định hiện hành của nhà nước.
4. Trình Chủ tịch UBND Tỉnh dự thảo quyết định, chỉ thị và các văn bản khác thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND Tỉnh về các lĩnh vực thuộc chức năng, nhiệm vụ của đơn vị.
5. Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ thuộc phạm vi quản lý của đơn vị đối với Phòng Tài chính – Kế hoạch các huyện, thị xã, thành phố.
6. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của phòng theo quy định.
7. Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác do Giám đốc Sở giao và theo quy định của pháp luật.

[/col]
[col span=”4″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]